OK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Principles of personal data processing
International Summer Course of Encounter


1. Basic provision


I. The controller of personal data referred to in Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter "GDPR") is the International Summer Course of Encounter, zs (Reg. No. 04157273) with its registered office at Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (hereinafter referred to as the "Administrator").

II. Administrator contact information is
Address: International Summer Course of Encounter, z.s. IR 04157273
E-mail: mikulov@isce.cz
Phone: +420 602 971 180

III. Personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/6792016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter referred to as "GDPR") information on an identified or identifiable natural person


2. Sources and purpose of personal data processing


I. The Administrator processes the personal data you have provided to him or the personal data obtained by the Administrator based on the fulfillment of your order.

II. The administrator processes your identification and contact information and the data necessary for the performance of the contract

III. The controller processes personal data on the basis of a legal reason or a legitimate interest, the aim of which is to perform the contract.

IV. The legal reason for processing personal data is
• performance of the contract between you and the administrator pursuant to Art. (b) GDPR;
• the legitimate interest of the controller in the provision of direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6 (1) (a); (f) GDPR;
• Your consent to the processing for the purpose of providing direct marketing (in particular for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Art. a) GDPR in conjunction with Section 7 (2) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services, in the absence of an order for goods or services.

V. The purpose of the processing of personal data is:
• processing your order and exercising the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator; when ordering, personal information is required for successful order processing (name and address, contact), the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the contract, without the provision of personal data it is not possible to conclude the contract or
• sending business messages and doing other marketing activities.


3. Data retention period


I. The controller keeps personal data
• for the period necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the administrator and to assert claims arising from these contractual relationships
• until the consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, for a maximum of 36 months, if the personal data are processed by consent.

II. After the personal data retention period has expired, the controller will delete the personal data


4. Recipients of personal data (subcontractors of the administrator)


I. The recipients of personal data are persons: contractors, shippers, accountants and other administrative staff
• involved in the delivery of goods / services / payments under contract;
• providing e-shop services (web presentations) and other services related to e-shop operations (web presentations).
• providing marketing services.

II. The controller does not intend to transfer personal data to a third country (to a non-EU country) or to an international organization.


5. Your rights


I. Under the conditions set out in the GDPR you have
• the right of access to his personal data pursuant to Article 15 of the GDPR,
• Right to rectify personal data under Art.
• the right to have personal data deleted pursuant to Article 17 of the GDPR.
• the right to object to processing under Article 21 of the GDPR; and
• the right to data portability under Article 20 of the GDPR.
• the right to withdraw the consent to the processing in writing or electronically to the administrator's address or email referred to in Article III hereof.

II. You also have the right to file a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.


6. Terms of personal data security


I. The Administrator declares that he has taken all appropriate technical and organizational measures to secure personal data.

II. The Administrator has taken technical measures to secure data and personal data repositories in paper form.

III. The controller declares that only the persons authorized by him have access to personal data.


7. Final provisions


I. By submitting an order from the online order form, you acknowledge that you are familiar with and accept the terms of privacy.

II. You agree to these terms by checking your consent via the online form. By checking your consent, you acknowledge that you are familiar with and accept the terms of privacy.

III. The Administrator is entitled to change these conditions. He will publish a new version of the privacy policy on his website and at the same time send you a new version of these terms and conditions to your e-mail address

These terms come into effect on 25.2.2020.

Zásady zpracování osobních údajů

International Summer Course of Encounter, z. s.

1.
Základní ustanovení

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je International Summer Course of Encounter, z.s. (IČ 04157273) se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen: "správce").
 • II. Kontaktní údaje správce jsou
  • adresa: International Summer Course of Encounter, z.s. IČ 04157273
  • e-mail: mikulov@isce.cz
  • telefon: +420 602 971  180
 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2.
Zdroje a účel zpracování osobních údajů

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
 • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
  • • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
  • • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 • V. Účelem zpracování osobních údajů je
  • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.
Doba uchovávání údajů

 • I. Správce uchovává osobní údaje
  • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
  • • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 36 měsíců, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: dodavatelé, zasilatelé zpoží, účetní a další administrativní pracovníci
  • • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).
  • • zajišťující marketingové služby.
 • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5.
Vaše práva

 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

7. Závěrečná ustanovení

 • I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 • III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.2.2020.

Registration online

The online registration form is available from March 1st, 2020 till June 30th, 2020.

Registration for the course and booking accommodation is done separately. Dining and airport transfers are ordered with course registration.

Course fee: 390 €

Registration form here: Registration form

Registration for participants from Czech republic through the on-line application system on www.orff.cz. More informations here: informace k registaci českých účastníků

Cancellation policy:

Taking into account the global coronavirus situation, we are updating the cancellation policy since 7 March 2020 for canceling the course or canceling the course for the newly registered participants as follows:  

 -check-out until the 7th day after the course registration -> without cancellation fee
- check out from the 8th day after the course registration until 20/6-> cancellation fee 50 Euro
- check out by 10/7-> 50% of the course fee
- check out after 10 / 7-> full cancellation fee

Grants for European teachers about Erasmus+ Program (School Education Staff Mobility KA101)

Grants from Carl Orff Foundation are avaible for participants from Central and East Europe. Requests for grants contraining a motivation letter and structured CV plese send to e-mail mikulov@isce.cz or fill in this form here: application for partial scholarship

Please bring suitable clothing and shoes for movement sessions. No video or audio recording is allowed. Participants will receive a certificate confirming attendance and the amount of the paid fee at the end of the course. Each participant is responsible for his/ her medical and accident insurance. We recommend to take out travel insurance for unforeseen situations.

Accomodation

We offer accommodation of three categories (from 25 € to 68 € per night) at the hotels near Mikulov Castle. Order in our e-shop (reservation only, without payment), based on your booking details you will receive an invoice via e-mail. E-shop can be found in the main menu or via this link: Accomodation reservation - Rezervace ubytování